Структурне подання часу

Дослідники часу розрізняють два способи його подання: порядковий та структурний. Порядковий спосіб передбачає подання часу за допомогою натуральних чисел. Структурний спосіб ґрунтується на понятті структурування.
Розглянемо скінченну множину , на якій задане відношення порядку. Тобто .
Структуруванням множини називається пара , де , і – бієктивне відображення, яке кожному елементу множини ставить у відповідність скінченний закритий інтервал множини , причому:
1. .
2. .
Часовим універсумом називається скінченна множина , де – часові домени, – відображення, яке ділить (структурує) множину на блоки (інтервали) елементів, що відповідають елементам множини .
Відображення часового універсуму фактично задають календарну систему часу. Кожна предметна область визначає часовий універсум.
Загально прийнятим часовим універсумом є послідовність секунди, хвилини, години, дня, місяця, року.
За допомогою структурування визначається структурний підхід до подання часу. На відміну від порядкового підходу, де кожен момент часової осі записується у вигляді порядкового номера (натурального числа), у структурному підході момент часу задається як послідовність номерів блоків кожного з часових доменів .
Нехай елементи часової осі відображають дні в році (рік невисокосний). При порядкову записі кожен день матиме свій номер від 1 до 365. При структурному записі виділимо два домени:
1. – дні.
2. – місяці.
Введемо традиційну календарну систему: , , і т.д. Тоді елемент 14 порядкового запису матиме структурний вигляд 14-01 (14 січня), а елемент 360 запишеться 26-12 (26 грудня).

http://pzhe.net/ua/tdb/time_structured

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа