Формування суспільного авторитету ВНЗ через онлайн-енциклопедію Вікіпедія

Даний матеріал був основою пленарної доповіді на щорічній науковій конференції "Computer Scince and Information Technologies" CSIT-2009, що проводилася у жовтні 2009 у Національному університеті "Львівська політехніка", У місті Львові
. Вступ

Ріст конкуренції в сфері вищої освіти та зміна підходів споживачів освітніх та наукових послуг до пошуку партнерів ставлять перед провідними навчальними закладами нові завдання по формуванню позитивного образу в суспільстві з довготривалим ефектом дії. Традиційні підходи, як то – реклама, паперове інформування уже не задовольняють вимоги сучасних споживачів інформації. Окрім того, слід зауважити, що молоді комерційні ВНЗ часто досягають більшого ефекту від рекламної кампанії, використовуючи значні фінансові ресурси, високу мобільність, та сучасні Інтернет-технології.

Проте, великі державні ВНЗ, володіють значним інформаційним потенціалом, який при належному використанні може дати принципову перевагу над конкурентами, сформувати довготривалий суспільний ефект та закріпити лідерські позиції в окремих напрямах діяльності.

Одним зі способів реалізації існуючого потенціалу є проведення робіт з повноцінного наповнення світової енциклопедичної системи Вікіпедія інформацією, яка є сформована у конкретному ВНЗ або академічному закладі. Це визначатиме ВНЗ як активного учасника формування інформаційного суспільства в Україні та засвідчить його високий науковий та освітній рівень.

II. Основні засади подання ВНЗ в системі Вікіпедія

Основними засадами подання ВНЗ в системі Вікіпедія є:

 1. формування єдиної команди редакторів Вікіпедія;
 2. використання існуючих інформаційних матеріалів про ВНЗ;
 3. безсторонність та фактографічність матеріалів;
 4. готовність до безкоштовної та безконтрольної дистрибуції матеріалів;
 5. багатоплановість інформаційного наповнення;
 6. відображення структури ВНЗ в розподілі окремих сторінок;
 7. використання принципу зворотного подання;
 8. багатомовність подання з пріоритезацією;
 9. плановане, координоване, тривале виконання робіт на постійній основі.

Далі кожна з засад роз’яснюється детальніше.

Формування у ВНЗ команди редакторів Вікіпедія. Представникам ВНЗ у Вікіпедії доведеться відстоювати власну точку зору щодо трактувань окремих понять та подій, що вимагає належного рівня готовності користувача, його уміння толерантно й аргументовано дисктувати та багатої історії успішного редагування. В перспективі, окремі користувачі – представники ВНЗ можуть обиратися вікі-спільнотою адміністраторами Вікіпедії. Тому пропонується акумулювати редакторські дії ВНЗ під окремою невеликою групою логінів у системі Вікіпедія.

Використання існуючих інформаційних матеріалів про ВНЗ. Головною особливістю Вікіпедії є її енциклопедичний характер. Одним з наслідків є потреба в підтвердженні матеріалу відповідним джерелом (друкованим або онлайновим). Повинні розміщатися уже опубліковані матеріали з необхідним редакторським опрацюванням (вичитка, реферування, безуособлення) та зазначенням першоджерела.

Безсторонність та фактографічність матеріалів. Окремі матеріали, що наявні в ВНЗ, носять не лише інформативний, але й рекламний або оціночний характер У такому виді вони не можуть бути безпосередньо розміщені у Вікіпедії, а повинні пройти попереднє редакторське опрацювання. Аналогічно, це стосується також текстів «від першої особи» («ми розробляємо...», «ми плануємо...»).

Готовність до безкоштовної та безконтрольної дистрибуції матеріалів. ВНЗ потрібно бути готовим до використання опублікованих матеріалів іншими людьми та організаціями. При публікації матеріалів потрібно здійснювати контроль за відсутністю ліцензійних обмежень на публікацію матеріалів

Багатоплановість інформаційного наповнення. Офіційні правила Вікіпедії дозволяють розміщення інформаційного наповнення різних типів. Тому доцільно розміщати не лише довідкову інформацію про ВНЗ, але й різні інформаційні масиви, зокрема про структурні підрозділи, вчених ВНЗ та їх наукові здобутки. За певних умов може бути створено до 500 статтей лише українською мовою.

Відображення структури ВНЗ в розподілі окремих сторінок. Доцільно для основних наукових, навчальних, виробничих підрозділів Політехніки формувати окрему статтю у Вікіпедії. Аналогічно – для осіб, інформація про яких буде розміщена в Вікіпедії (принцип прямого подання). При внесенні інформації про структурні підрозділи повинна використовуватися єдина система нотації та уніфікована структура сторінок.

Використання принципу зворотного подання. Окрім прямого відображення інформаційного образу ВНЗ в Вікіпедії, доцільно і перспективно використовувати принцип зворотного подання – формування зворотних зв’язків з існуючих статтей та формування нових статтей, які мають стосунок до ВНЗ. У випадку успішної реалізації принципу зворотної дії отриманий від редагування Вікіпедії результат носить довготривалий результат та збільшує суспільну авторитетність ВНЗ на глибинному рівні інформаційного простору.

Багатомовність подання з пріоритезацією. Подання матеріалів доцільно робити у різномовні Вікіпедії з урахуванням певних пріоритетів. Ці пріоритети повинні визначати частку інформаційних матеріалів, які повинні бути подані цією мовою. Очевидно, для Львівської політехніки такими Вікіпедіями доцільно вважати: англійську, польську, російську, німецьку. Імовірно, що для окремих мов доцільно робити окреме виділення інформаційного наповнення – матеріали з поглибленим поданням наукових досягнень для англійської, польської та німецької мови, матеріали щодо освітньої діяльності та словникову інформацію – для російської мови.

III. Планування дій та необхідні ресурси

Для реалізації пропонованої схеми подання ВНЗ в Вікіпедії необхідним є формування постійно діючої робочої групи, яка би реалізовувала основну частину завдань та координувала виконання окремих делегованих завдань для інших осіб та підрозділів.

Основними вимогами до членів робочої групи повинні бути:

 • Висока особиста культура та ерудиція;
 • Достатній рівень компютерної грамотності;
 • Досвід цільової участі у Веб-спільнотах, досвід дискутування та формування суспільної думки, комунікабельність, толерантність;
 • Досконале розуміння принципів функціонування Вікіпедії та внесення інформації до неї;
 • Окрім того, необхідно в склад робочої групи включити перекладачів-лінгвістів на вказані вище мови.
 • Крім того, доцільним є включення в склад групи співробітника, який має досвід якісного фотографування будівель та інтер’єрів.

У робочу групу повинні ввійти представники служб та підрозділів, які володіють значними масивами інформації.

Загальний склад робочої групи повинен бути в межах 4-6 чоловік.

Окрім робочої групи для попередніх підготовчих робіт (сканування матеріалів, чорновий переклад, верстання статтей низького пріоритету тощо) необхідне залучення інших виконавців. Можливі виконавці – технічний персонал окремих підрозділів ВНЗ, окремі студенти належної кваліфікації, зокрема в межах виконання курсових, лабораторних, практичних та дипломних робіт. У деяких випадках для такого залучення доцільно формувати окреме погодження з керівництвом кафедр та навчальною частиною ВНЗ. Оптимальним є варіант, що завдання, які виконують студенти є частиною навчального навантаження викладачів, які входять у робочу групу.

Робоча група безпосередньо:

 • Веде облік статтей та виконання робіт;
 • Реалізує окремі шаблони та взірці сторінок;
 • Моніторить зміни сторонніми особами найважливіших статтей про ВНЗ та формує заходи для протидії змінам, що не є верифіковуваними;
 • Бере участь у дискусіях та обговореннях питань формування окремих статей матеріалів та розвитку Вікіпедії;
 • Аналізує ефективність подання ВНЗ в Вікіпедії;

Основними етапами виконання робіт є:

 • організаційний;
 • підготовчий;
 • етап структурування;
 • етап інтенсивного наповнення;
 • етап формування зворотніх зв’язків;
 • етап аналізу та розвитку.

Організаційний етап. На організаційному етапі повинні бути:

 • сформована робоча група;
 • визначено перелік робіт;
 • визначено множину виконавців та засади, на яких виконуватимуться роботи;
 • визначено основні масиви інформації, з яких формуватиметься наповнення Вікіпедії.

Підготовчий етап. На підготовчому етапі потрібно:

 • Сформувати орієнтовний перелік статтей та класифікацію статтей до занесення в Вікіпедію та статей, що потребують редагування;
 • Визначити критерії відбору для відбору існуючих чи нових статтей при реалізації принципу зворотного подання;
 • Виділити фрагменти з існуючих інформаційних матеріалів ВНЗ для подальшого занесення в Вікіпедію.

Етап структурування. На етапі структурування потрібно:

 • Сформувати загальну структуру інформаційного наповнення, що складатиме єдиний інформаційний комплекс у Вікіпедії;
 • Підготувати шаблони статтей різних класів.

Етап інтенсивного наповнення. На цьому етапі здійснюється формування та внесення в Вікіпедію основного інформаційного наповнення.

Етап формування зворотніх зв’язків. На цьому етапі реалізується описаний вище принцип зворотного подання в найважливіших статтях Вікіпедії.

Етап аналізу та розвитку. На цьому етапі продовжуються роботи, що закладені в зміст попередніх етапів. Крім того проводиться активний моніторинг ефективності подання ВНЗ в Вікіпедії. Можливими інструментами такого моніторингу є:

 • аналіз трафіку сайту ВНЗ та сайтів підрозділів;
 • аналіз трафіку доступу до статей у Вікіпедії, що стосуються ВНЗ;
 • опитування (абітурієнтів, студентів, учасників конференцій тощо);
 • аналіз цитованості створених сторінок у Вікіпедії.

Основними ресурсами, що необхідні для подання Політехніки в Вікіпедії є:

 • людські;
 • інформаційні;
 • матеріально-технічні.

Людські ресурси. Як уже було сказано вище, головними людськими ресурсами повинні бути робоча група та супутні виконавці. Для успішної реалізації програми необхідно застосовувати окремі методи матеріального стимулювання та морального заохочення (преміювання, надбавки, зменшення навчального навантаження, оформлення актів про впровадження дисертаційних досліджень тощо). З головою та членами робочої групи доцільно укласти окремі трудові угоди або внести доповнення до існуючих. Для студентів, задіяних у роботі необхідно передбачити можливість оформлення окремих робіт як матеріалів для навчальної звітності.

Інформаційні ресурси. Ключовим моментом програми є використання наявних у ВНЗ інформаційних ресурсів. Для цього відповідним службам і підрозділам необхідно надавати робочій групі доступ до таких матеріалів. У випадку якщо існують електронні версії матеріалів – надати такі версії.

Матеріально-технічні ресурси. Для успішної роботи робочої групи та інших виконавців потрібно забезпечити їх якісним доступом до Інтернету, комп’ютерною технікою, сканером та ПЗ для розпізнавання сканованих текстів.

Висновок

Онлайн-енциклопедія Вікіпедія уже вступила в таку фазу розвитку, що подальше наповнення лише ресурсами ентузіастів виглядає мало перспективним. Це стосується і об’ємів інформації і її якості. У той же час великі наукові установи (академічні інститути та ВНЗ) володіють значними інформаційними масивами, які за умови певної адаптації можуть якісно увійти в Вікіпедію. Це стосується і довідкової інформації, і питань історії науки, і безпосередньо наукової термінології.

Проте, безпосередня участь великих наукових установ виглядає на перший погляд проблемною з огляду на необхідність певних затрат людських і матеріальних ресурсів для виконання таких робіт.

Тому, як і в будь-якій складній самоорганізовній системі, у системі Вікіпедія потрібно формувати не лише загальну цільову функцію, а й окремі цілі для активних учасників.

Метою пропованого підходу є формування мотивації у ВНЗ щодо активної участі у важливих суспільних проектах онлайн-енциклопедій та досягнення взаємовигідної співпрації між організаторами таких проектів та власниками великих масивів інформації без порушення регламенту проекту та з дотриманням його ідеології.

Як наслідок, ми отримуємо можливість, з одного боку, активного розвитку та позиціонування ВНЗ завдяки Вікіпедії, з другого – можливість залучення висококваліфікованих наукових кадрів та доступ перевірених інформаційних масивів.

Проте, не слід забувати що на сьогодні інформаційний простір об’єктивно є конкурентим середовищем, в якому «ніхто не зробить вашу роботу за вас». Тобто, ті великі ВНЗ та академічні структури які активно включаться у процес, отримають безсумнівні преференції в соціумі користувачів WWW та зміцнять свої позиції. Ті ж наукові та освітні структури, які дистанціюватимуться від процесу, ризикують своїм суспільним авторитетом, документуванням пріоритетності, популярністю.

Література

 1. Пелещишин А.М. Позицінування сайтів у глобальному інформаційному середовищі.- Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 258с.
 2. Пелещишин А.М. Веб 2.0 - другий шанс для Уанету// Онлайн-журнал Наукового товариства ім.Т.Шевченка, 2006.- http://ntsh.org/uaweb2
 3. Пелещишин А. Тенденції в глобальному розвитку Інтернету// Онлайн-журнал Наукового Товариства Шевченка, 2007.- http://ntsh.org/internet-shift
 4. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Аналіз сучасних концепцій розвитку середовища WWW //Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології.- 2006.- №565 С.57-64.
 5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Правила
 6. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Авторські_права
 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Довідка:Верифіковуваність
 8. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Нейтральна_точка_зору
 9. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Критерії_значимості_осіб
 10. roomba review and experience

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа